Algemene voorwaarden

 

Begrippenlijst

– Indiensttreding: elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Bureau BLVC voorgestelde kandidaat bijvoorbeeld als opdrachtnemer (zelfstandige),  vennoot, via detachering, via onder aanneming of intercollegiale doorlening etc. al dan niet via een derde en al dan niet bij een andere vestiging van u of een aan u gelieerde onderneming.

– U: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (organisatie) die met Bureau BLVC een overeenkomst sluit.

– Kandidaat: de natuurlijke persoon die met tussenkomst van Bureau BLVC, onder leiding en toezicht van u, werkzaamheden gaat verrichten bij u (gedetacheerde).

– Overeenkomst: de afspraken tussen u en Bureau BLVC met betrekking tot de opdracht. Deze algemene voorwaarden vormen onderdeel van die overeenkomst.

– Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau BLVC geen invloed kan uitoefenen en waardoor Bureau BLVC niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder andere (en dus niet uitsluitend) verstaan: mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme, een dag of dagen van nationale rouw, contingentering- of andere overheidsmaatregelen; overheidsbesluiten of -maatregelen, werkstaking; natuurrampen; ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring; epidemieën of pandemieën, computerstoringen, vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden, brand, slechte weersomstandigheden.

– Detachering: de opdracht die bestaat uit de terbeschikkingstelling van kandidaten aan u om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van u, werkzaamheden te verrichten.

– Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.

– DNR: De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur

 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarde

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten en overige werkzaamheden van Bureau BLVC, waarop Bureau BLVC deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Wanneer de overeenkomst bestaat uit het door Bureau BLVC verrichten van advieswerkzaamheden, dan is daarop de DNR van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden in dat geval als aanvulling op de DNR en in geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de DNR, gaan deze algemene voorwaarden voor.
 3. Wanneer de werkzaamheden bestaan uit de uitvoering van werken, dan is daarop de UAV van toepassing, tenzij anders overeenkomen. Deze algemene voorwaarden gelden in dat geval als aanvulling op de UAV en in geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de UAV, gaan deze algemene voorwaarden voor.
 4. Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de werkzaamheden die Bureau BLVC verricht, zijn eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, niet van toepassing.
 5. Wanneer u akkoord gaat met een aanbod van Bureau BLVC, gaat Bureau BLVC ervanuit dat u kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en, wanneer van toepassing, ook van de DNR en de UAV en akkoord is met de inhoud ervan. De DNR en de UAV liggen op het kantoor van Bureau BLVC kosteloos ter inzage.
 6. Afwijkingen van- en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze door Bureau BLVC uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
 7. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk overeenkomsten, gewijzigde overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.
 8. Bureau BLVC mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking daarvan.
 9. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 10. In het geval artikelen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de inhoud van de overeenkomst dan heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Artikel 2. Offertes

 1. Wanneer er in de offerte geen geldigheidstermijn wordt genoemd, zijn offertes geldig tot veertien (14) dagen na de offertedatum.
 2. Alle genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief btw en bijkomende kosten als: kilometervergoeding, leaseauto of materieel, tenzij anders overeengekomen.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Bureau BLVC is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte.

Artikel 3. Tot standkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen u en Bureau BLVC komt tot stand op het moment dat:
  1. u schriftelijk akkoord gaat met een offerte of prijsopgave van Bureau BLVC;
  2. een door u ondertekende overeenkomst door Bureau BLVC retour is ontvangen;
  3. Bureau BLVC een opdracht per e-mail aan u heeft bevestigd. Bureau BLVC gaat ervanuit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden, tenzij u binnen drie (3) kalenderdagen laat weten dat dit niet zo is;
  4. uit gedragingen van u blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
 2. U gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Artikel 4. Wijze van uitvoering opdracht

 1. Alle genoemde werkzaamheden en prijzen zijn gebaseerd op uitvoering op werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur en aaneengesloten perioden van werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
 2. In het geval Bureau BLVC documenten of andere gegevens ter goedkeuring aan u heeft verzonden, dan worden deze documenten en gegevens geacht te zijn goedgekeurd wanneer u niet binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig heeft laten weten dat ze niet goedgekeurd worden.
 3. U zal zorgdragen voor de benodigde toegang om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren, ook als u niet de eigenaar bent van het betreffende perceel. Eventuele vertragingen, schade(n) of wachttijden voor Bureau BLVC die ontstaan doordat u niet of niet tijdig voor de benodigde toegang hebt gezorgd, komen voor uw rekening en risico.
 4. U zorgt ervoor dat de gegevens die u aan Bureau BLVC verstrekt juist, volledig en actueel zijn.
 5. U levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, op tijd aan. Als de benodigde gegevens niet op tijd door Bureau BLVC zijn ontvangen, heeft Bureau BLVC het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor uw rekening en risico.
 6. Verzending van documenten of andere gegevens (inclusief tekeningen) door Bureau BLVC , geschiedt voor uw rekening en risico. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden.

Artikel 5. Sprake van detachering

De inhoud van de detacheringsopdracht als ook een beschrijving van de gedetacheerde wordt bepaald in de overeenkomst.

Artikel 6. Werken met derden

Wanneer Bureau BLVC op verzoek van u samenwerkt met derden, dan is Bureau BLVC niet aansprakelijk voor het werk verricht door deze derden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

In het geval Bureau BLVC ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst,  zelf derden inschakelt, is Bureau BLVC slechts aansprakelijk voor het door deze derde(n) verrichte deel van de overeenkomst, als de derde tegenover Bureau BLVC aansprakelijk is.

Artikel 7. De prijzen, facturatie en betaling

 1. Bureau BLVC mag haar prijzen tussentijds wijzigen. U ontvangt hierover ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de prijswijziging schriftelijk bericht.
 2. Overeenkomsten die bestaan uit regie- en detacheringswerkzaamheden worden vierwekelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal werkelijk gemaakte uren/kosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. De betalingstermijn van facturen bedraagt dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 4. Facturen worden betaald via bankoverschrijving op een door Bureau BLVC aangegeven bankrekeningnummer.
 5. Betalingen worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente en
 6. vervolgens in mindering gebracht op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe vorderingen gaan.
 7. In het geval u de factuur niet op tijd betaalt, heeft Bureau BLVC het recht om een maandelijkse rente van vijf (5) procent in rekening te brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Ook mag Bureau BLVC incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) in rekening te
 8. Bureau BLVC heeft tot slot het recht de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te beëindigen als u zich niet houdt aan de betalingsverplichting.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Bureau BLVC is enkel aansprakelijk voor hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Bureau BLVC is alleen aansprakelijk voor:
  1. Directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst;
  2. Als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming;
  3. Opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau BLVC.
 3. Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, immateriële schade, verlies van (bedrijfs) gegevens en schade door bedrijfsstagnatie vallen in ieder geval niet onder directe schade, zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Bureau BLVC is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van u en/of derden die ontstaat tijdens of voortvloeiende uit de uitvoering van de opdracht.
 5. Indien de opdracht bestaat uit het houden van toezicht op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Bureau BLVC alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.
 6. Bureau BLVC is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat zij is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste gegevens.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Bureau BLVC is beperkt tot maximaal het bedrag dat een door Bureau BLVC afgesloten verzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico.
 8. Wanneer Bureau BLVC geen verzekering heeft afgesloten, de schade niet gedekt wordt onder de verzekering of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Bureau BLVC beperkt tot maximaal het bedrag van eenmaal netto de factuurwaarde (exclusief Btw) van de betreffende overeenkomst. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum van € 5.000,00 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.
 10. U vrijwaart Bureau BLVC voor eventuele aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen, uw personeel, kandidaat en gedetacheerde, als ook hun nabestaanden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden.

Artikel 9. Wanneer er sprake is van overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Als er sprake is van overmacht of een onvoorziene omstandigheid, brengt Bureau BLVC
 2. u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.
 3. Bureau BLVC is niet aansprakelijk in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht.
 4. Wanneer een overmachtssituatie of een onvoorziene omstandigheid langer duurt dan zestig (60) dagen of wanneer is voorzien dat de situatie langer gaat duren dan zestig (60) dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn, tenzij Bureau BLVC een redelijke alternatieve oplossing treft.
 5. De betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, blijft in dat geval bestaan.

Artikel 10. Aanvragen vergunningen

 1. Bureau BLVC bied als service aan het aanvragen van (bouw)vergunningen. Deze vergunningen worden altijd ten nimmer aangevraagd onder naam en risico van u. Wij toetsen de door u aangeleverde stukken waarna deze door de betreffende instantie worden getoetst. Uitvoering van de vergunning is voor risico van u.

Artikel 11. Toepassen (tijdelijke) verkeersmaatregelen

 1. Bureau BLVC maakt gebruik van een derden voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen.
 2. Huurtijden zijn indicatief en per week (werkwijze aannemer kan van invloed zijn op de termijn).
 3. Kosten precario en leges zijn indicatief en op basis van nacalculatie.
 4. Kosten verkeersregelaars zijn op basis van nacalculatie. Minimale afname 4 uur p.p.

Storingen, verlies, diefstal en/of vandalisme buiten onze schuld worden op basis van nacalculatie doorberekend.

 1. Bij storing of ander calamiteit zal Bureau BLVC na melding z.s.m. actie ondernemen om herstel uit te voeren.

Artikel 12. Geheimhouding van informatie

 1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit volgt uit de aard van de informatie.
 3. De door Bureau BLVC gemaakte rapporten, verslagen en documenten mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
 4. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau BLVC mag deze informatie gedeeld worden met derden.

Artikel 13. Privacy

 1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring van Bureau BLVC van toepassing. Deze is te raadplegen via https://www.bureaublvc.nl
 2. Bureau BLVC zal de door u verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen zoals omschreven in de privacyverklaring.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Bureau BLVC gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Van een geschil is sprake als een van de partijen dit zo stelt.
 3. Alle geschillen tussen u en Bureau BLVC zullen zoveel mogelijk onderling opgelost worden. Overige geschillen, waaronder ook begrepen geschillen met betrekking tot advieswerkzaamheden, worden (in afwijking van de DNR) voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag, tenzij de wet dwingend anders bepaalt of tenzij partijen arbitrage overeenkomen.